Zebrania  z rodzicami

Spotkania z rodzicami uczniów SP4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2018 r.

 

 – I spotkanie rodziców z wychowawcami klas (wybór klasowych Rad Rodziców, poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie, zapoznanie z regulaminem konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty, zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły); w klasach ósmych: procedury egzaminu ósmoklasisty i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
13.11.2018 r.– II spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi
4.12.2018 r.– III spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi; poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach
15.01.2019 r. – IV spotkanie z wychowawcami i nauczycielami, podsumowanie I semestru
26.03.2019 r.– V spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi;
14.05.2019 r.

–  VI  spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych