Rekrutacja

 

 Załączniki:

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŚWIDNIKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 • Zarządzenia OW Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 25.01.2019r.
 • Uchwała Nr XXXVI/354/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r.

 

Miejsce zamieszkania kandydata

 • W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
 • Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców,
  jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym
  albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie  Zgłoszenia. Zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole (w kancelarii szkolnej) do 22 lutego 2019 r. do godz. 15.00.
 • Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie szkoły podstawowej lub w kancelarii szkolnej.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący.
 • Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny na stronie szkoły podstawowej lub w kancelarii szkolnej.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice dołączają, określone w Uchwale Nr XXXVI/354/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się burmistrza miasta o potwierdzenie tych okoliczności.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OW Nr 10/2019

Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 25.01.2019r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020
do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne). 

lp

 Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.02.2019r. do 12.03.2019r.

od 23.05.2019r. do 05.06.2019r.

1a

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego  w ogólnodostępnej szkole podstawowej

od 25.02.2019r. do 12.03.2019r.

od 23.05.2019r. do 05.06.2019r

1b

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej (do klasy VII)

od 25.02.2019r. do 12.03.2019r.

od 01.07.2019r. do 05.07.2019r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 137 ust.1 prawa oświatowego

od 13.03.2019r.

do 20.03.2019r.

od 06.06.2019r. do 12.06.2019r.

2a

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,

o którym mowa w art. 139 ust.1 prawa oświatowego

od 13.03.2019r.

do 26.04.2019r.

od 08.07.2019r. do 10.07.2019r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej  i do oddziałów sportowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa art. 150 ust.2  ustawy

od 13.03.2019r.

do 10.04.2019r.

od 06.06.2019r.

do 17.06.2019r.

                                        5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, w tym:

12.04.2019r.

19.06.2019r.

5a

do oddziału dwujęzycznego

do 24.06.2019r.

12.07.2019r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, w tym:

od 12.04.2019r.

do 17.04.2019r.

od 19.06.2019r. do 25.06.2019r.

6a

 do oddziału dwujęzycznego

do 26.06.2019r.

do 16.07.2019r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, w tym:

30.04.2019r.

28.06.2019r.

7a

do oddziału dwujęzycznego

28.06.2019r.

19.07.2019r.

 

 


 


Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019_2020

List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych