Rekrutacja do przedszkola

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja
 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
będzie prowadzona z wykorzystaniem aplikacji internetowej „Nabór” firmy Vulcan.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony aplikacji „Nabór”. Szczegóły dotyczące korzystania z tej aplikacji zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej uruchomieniu.

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Tryb rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. Rodzice tych dzieci corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj do 22.02.2019 r. do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym stosuje się następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów każde.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddziały przedszkolne  nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

 Kryteria określone przez organ prowadzący -  Radę Miasta Świdnik:

 • Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:

- przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów,

- przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych - 3 punkty;

 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika – 6 punktów
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego - uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;
 • Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów.
 • Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru – 2 punkty.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców składane na piśmie, ale przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Świdnik o potwierdzenie tych okoliczności.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

 

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , innej formy wychowania przedszkolnego,  oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03.2019

do 15.03.2019 r.

od 10.06.2019

do 14.06.2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.03.2019

do  5.04.2019 r.

od 17.06.2019

do 28.06.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2019 r.

1.07.2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2019 r.

do  12.04.2019 r

od 1.07.2019

do 3.07.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2019r.

5.07.2019r.

 

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
 • Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych