Rekrutacja do przedszkola

załączniki:

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja

 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych

będzie prowadzona z wykorzystaniem aplikacji internetowej
Nabór” firmy Vulcan.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dopuszcza się możliwość składania wniosków do nie więcej niż pięciu wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony aplikacji „Nabór”. Szczegóły dotyczące korzystania z tej aplikacji zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej uruchomieniu.

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Tryb rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. Rodzice tych dzieci corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszenia.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym stosuje się następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów każde.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddziały przedszkolne nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 Kryteria określone przez organ prowadzący - Radę Miasta Świdnik:

 • Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:
 • przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów,
 • przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych - 3 punkty;
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, za ubiegły rok, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika:
 • przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka
  lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko -
  6 punktów,
 • przez jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych – 3 punkty.
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola
  lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego - uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;
 • Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów.
 • Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru –
  2 punkty.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców składane na piśmie, ale przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Świdnik o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

 

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.

do 16.03.2020 r.

od 02.06.2020 r.

do 08.06.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.03.2020 r.

do 07.04.2020 r.

od 09.06.2020 r.

do 22.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2020 r.

23.06.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 od 08.04.2020 r.

do 15.04.2020 r

od 23.06.2020 r.

do 29.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 20.04.2020r.

30.06.2020 r.

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
 • Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych