Projekty i współpraca

 

,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Gmina Miejska Świdnik zrealizowała projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych z rządowego ,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

 Gmina Miejska Świdnik w okresie od 23.07 do 31.10.2019 r. realizowała projekt pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”, który został sfinansowany z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Projekt przewidywał zakup wyprawek szkolnych, w tym podręczników, książek pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w przedszkolach oraz uczniów romskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez placówki oświatowe.

Projekt był kontynuacją działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej społeczności romskiej zamieszkującej na terenie Gminy. Dzięki zakupionym podręcznikom i pomocom dydaktycznym dzieci z rodzin romskich mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Mamy nadzieje, że realizacja projektu nie tylko poprawi możliwości odnoszenia sukcesów edukacyjnych uczniom romskim, ale również wzbudzi ich zaufanie do szkoły, rozbudzi zainteresowania, zwiększy pewność siebie, rozbudzi ambicje i poczucie odpowiedzialności.

W ramach projektu pomoc otrzymało ośmioro dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie miasta Świdnik.

 

 


źródło: https://www.wsei.lublin.pl/projekty-rozwojowe/projekty-krajowe/mlodzi-zdolni-ze-swidnika/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

„Młodzi Zdolni ze Świdnika”

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-06-30

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój oferty WSEI w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 360 uczniów (160 dziewcząt/ 200 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku.

Dofinansowanie projektu:

397 740,50 zł

w tym ze środków europejskich:

345 583,82 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

 • zidentyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień uczniów 360 uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VI 9-12 lat oparciu o koncepcję Gardnera,
 • podniesienie kompetencji wspierających rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy u 80% uczniów objętych działaniami projektu do czerwca 2020 roku,
 • podniesienie kompetencji 80% z pośród 100 (80 kobiet/ 20 mężczyzn) rodziców uczniów w zakresie identyfikacji uzdolnień dziecka i wspierania jego rozwoju w oparciu o zasoby i mocne strony. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom do czerwca 2020 roku

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację:

 • Programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień złożonego
  z 4 bloków tematycznych i 1 utrwalającego nabyte kompetencje w blokach 1-4 dla Uczniów w wieku 9-12 lat klas 4-6,
 • Zajęć dydaktycznych dla 100 rodziców Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów
 • Uruchomienie platformy e-learningowej dedykowanej działania skierowanym do uczniów
  i rodziców
 • Współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego Organem prowadzącym Gminą Miejską Świdnik i Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie tj. we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji stanowiących gwarancję trwałości rezultatów

 

EFEKTY PROJEKTU:

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej 3 ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wnioskodawca w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

 

GRUPA DOCELOWA:

Działaniami zostaną objęci Uczniowie klas IV-VI (9-12 lat), w 2 edycjach po 180 Uczniów = 360 Uczniów (160 dziewcząt/ 200 chłopców) i po 50 Rodziców w edycji = 100 (80 kobiet/ 20 mężczyzn)

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych