Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej nr 4 w Świdniku działa świetlica szkolna. Opiekunami są panie Agnieszka Czajka, Marta Binięda, Ewa Bzowska i Valiantsina Shylko.

Świetlica otwarta jest codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00.

W świetlicy znajduje się kącik do odrabiania lekcji, sala wyposażona jest w różnego rodzaju gry, puzzle, klocki, stół do piłkarzyków, zabawki , telewizor i DVD, pianino, keyboard oraz w instrumenty perkusyjne.

Uczniowie przebywający w świetlicy oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych - realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy - są również objęci opieką wychowawców świetlicy podczas posiłków: obiadów i śniadań oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

Wspólnie z dziećmi organizujemy wystawki prac, gazetki ścienne oraz dbamy o wystrój sali. Opieką obejmujemy tablicę w holu szkoły, gdzie umieszczamy prace tematycznie związane z planem pracy świetlicy.

Program pracy świetlicy oraz określone w rocznym planie pracy świetlicy tematy ukierunkowują pracę wychowawców. Zajęcia rekreacyjno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, muzyczne realizujemy przy pomocy różnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Większość zajęć opiera się głównie na zabawie i rozwijaniu zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych. Oprócz tego wspomagamy dzieci w odrabianiu prac domowych.


Celem świetlicy jest:
1. Opieka nad dziećmi oczekującymi na zajęcia i po zajęciach szkolnych.
2. Wychowanie służące rozwojowi u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz poszanowanie drugiego człowieka.
3. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej.
4. Uwzględnianie zainteresowań i możliwości psychofizycznych w organizowanych zajęciach.

Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie oczekiwania na zajęcia. Sprawowanie opieki.
2. Wspomaganie działań wychowawczych rodziny i szkoły.
3. Wspomaganie przy odrabianiu prac domowych.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
5. Umożliwienie wypoczynku i relaksu po zajęciach.

Zasady zachowania w świetlicy

data aktualizacji: 01 Października 2013

Zasady zachowania w świetlicy :

1.       Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście.

2.       Z sali wychodzę tylko za zgodą nauczyciela.

3.       Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania w świetlicy, na placu zabaw, na stołówce
 i w drodze do niej.

4.       Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się jak najlepiej je wykonywać.

5.       Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.

6.       W trakcie zajęć mówię tylko wtedy, kiedy wyznaczy mnie nauczyciel.

7.       Staram się cicho pracować i bawić.

8.       Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania się, jestem miły i uprzejmy dla nauczycieli oraz kolegów.

9.       Okazuję szacunek innym osobom.

10.   Używam zwrotów grzecznościowych: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

11.    Jeżeli sprawię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.

12.    Szanuję cudzą i swoją własność.

13.    Chętnie pomagam innym.

14.   Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.

15.   Po zakończonej pracy i zabawie zawsze sprzątam.

16.   Wiem, że moje zachowanie zależy ode mnie!


Prezentacja świetlicy szkolnej

data aktualizacji: 27 Września 2013

Prezentacja świetlicy szkolnej


Karta zapisu do świetlicy

data aktualizacji: 16 Maja 2013

Kartę zapisu do świetlicy można pobrać z zakładki  Pliki do pobrania.


Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska