Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej nr 4 w Świdniku działa świetlica szkolna do której uczęszczają dzieci z klas 0-III oraz dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym w przedziale wiekowym od 0-VI klasy.Opiekunami są panie Agnieszka Czajka, Marta Binięda, Ewa Bzowska i Zofia Wnuczek.

Świetlica otwarta jest codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00.

W świetlicy znajduje się kącik do odrabiania lekcji, sala wyposażona jest w różnego rodzaju gry, puzzle, klocki, stół do piłkarzyków, zabawki , telewizor i DVD, pianino, keyboard oraz w instrumenty perkusyjne.

Uczniowie przebywający w świetlicy oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych - realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy - są również objęci opieką wychowawców świetlicy podczas posiłków: obiadów i śniadań oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

Wspólnie z dziećmi organizujemy wystawki prac, gazetki ścienne oraz dbamy o wystrój sali. Opieką obejmujemy tablicę w holu szkoły, gdzie umieszczamy prace tematycznie związane z planem pracy świetlicy.

Program pracy świetlicy oraz określone w rocznym planie pracy świetlicy tematy ukierunkowują pracę wychowawców. Zajęcia rekreacyjno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, muzyczne realizujemy przy pomocy różnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Większość zajęć opiera się głównie na zabawie i rozwijaniu zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych. Oprócz tego wspomagamy dzieci w odrabianiu prac domowych.


Celem świetlicy jest:
1. Opieka nad dziećmi oczekującymi na zajęcia i po zajęciach szkolnych.
2. Wychowanie służące rozwojowi u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz poszanowanie drugiego człowieka.
3. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej.
4. Uwzględnianie zainteresowań i możliwości psychofizycznych w organizowanych zajęciach.

Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie oczekiwania na zajęcia. Sprawowanie opieki.
2. Wspomaganie działań wychowawczych rodziny i szkoły.
3. Wspomaganie przy odrabianiu prac domowych.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
5. Umożliwienie wypoczynku i relaksu po zajęciach.

KONKURS ŚWIETLICOWY „WZOROWY ŚWIETLIK”

data aktualizacji: 19 Grudnia 2013

KONKURS ŚWIETLICOWY WZOROWY ŚWIETLIK"

W celu zmotywowania uczniów do kulturalnego zachowania, aktywnego uczestniczenia w zajęciach i przestrzegania Regulaminu świetlicy wprowadzono  system pochwał w postaci kolorowych znaczków. Każdy uczeń będzie otrzymywał znaczki pod koniec tygodnia. Kolorowe kółka mają przyporządkowaną liczbę punktów, które będą sumowane pod koniec każdego miesiąca, a następnie semestru. Zwycięzcy otrzymają  dyplomy i nagrody na koniec I i II semestru.

CELE:1.gif

 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
 • rozwijanie zainteresowań oraz zdolności;
 • wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach;
 • dbanie  o porządek i wystrój świetlicy;
 • poszanowanie zabawek, gier  i wyposażenia świetlicy;
 • respektowanie poleceń nauczyciela-wychowawcy;
 • przestrzeganie Regulaminu świetlicy;
 • mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć; świetlicowych, udziału w konkursach i uroczystościach szkolnych;
 • nabywanie umiejętności przyznawania się do złych zachowań i błędów;
 • angażowanie i podejmowanie działalności na rzecz świetlicy;
 • wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
 • rozwijanie koleżeńskiej postawy wobec innych
Zasady zachowania w świetlicy

data aktualizacji: 01 Października 2013

Zasady zachowania w świetlicy :

 1. Jesteśmy dla siebie mili.
 2. Mówimy do siebie po imieniu.
 3. Wypowiedzi innych nie oceniamy i nie krytykujemy.
 4. Nie śmiejemy się z drugiej osoby.
 5. Pomagamy sobie wzajemnie.
 6. Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie     przeszkadzamy innym.
 7. Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.
 8. Wychodzimy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
 9. Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
 10. Pamiętamy o bezpieczeństwie swoim i innych.
 11. Wykonujemy ustalone zadania.
 12. Odpowiadamy za swoją pracę.
 13. Nie niszczymy cudzych prac.
 14. Zostawiamy po sobie porządek.


Prezentacja świetlicy szkolnej

data aktualizacji: 27 Września 2013

Prezentacja świetlicy szkolnej


Karta zapisu do świetlicy

data aktualizacji: 16 Maja 2013

Kartę zapisu do świetlicy można pobrać z zakładki  Pliki do pobrania.


Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska