Ważne informacje dla rodziców – wznowienie działalności przedszkola od 11 maja 2020r.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

Zgłoszenie do przedszkola

numery telefonów

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAŁY Z OPIEKI PRZEDSZKOLA W OKRESIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA.

  • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
  • Do przedszkola nie posyłamy dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
   lub w izolacji.
   Wówczas wszyscy członkowie rodziny, mający kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Dziecko może być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min. 2m.
  • Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem/dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. W przestrzeni wspólnej placówki może przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi przebywającym pod jego opieką.
  • Przed wejściem do budynku obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk, założenie rękawiczek, oraz zasłonięcie ust i nosa.
  • Rodzic powinien zabrać ze sobą długopis w celu podpisania w placówce stosownych dokumentów oraz listy obecności dziecka.
  • Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą do sal dziecięcych!
  • Rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko nauczycielowi przed salą.
  • Wejście do przedszkola tylko od ul. Traugutta.
  • W chwili przyprowadzenia dziecka do budynku jest ono poddane pomiarowi temperatury ciała.
   W przypadku podwyższonej temperatury 37o i więcej nie będzie mogło pozostać na terenie placówki.
  • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka jest ono umieszczane w oddzielnym pomieszczeniu (w izolatce).
  • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przekazać do przedszkola aktualne numery telefonów, celem szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicami/opiekunami prawnymi.
  • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odbierania telefonów z przedszkola.
  • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek, w jak najkrótszym czasie, odebrać dziecko z przedszkola z objawami chorobowymi.
  • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki.
  • Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek.
  • Rodzic powinien regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny.
   Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

  Rodzic zwraca uwagę dzieciom na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania i sami tak także postępujemy.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych