Rekrutacja do szkoły i przedszkola

SZANOWNI RODZICE!

Bez względu na zaistniałą sytuację, informujemy, że terminarz rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku nie ulega zmianie (harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkoły).

 

W dniu 20 kwietnia 2020 roku, na stronie internetowej szkoły podstawowej, zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w rekrutacji na nowy rok szkolny.

Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka do szkoły.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres: sp4sikorski@onet.pl. Podpisane oświadczenie (załącznik na stronie internetowej w zakładce rekrutacja do szkoły podstawowej)  można wysyłać w postaci skanu lub zdjęcia.

W sytuacji braku możliwości wydrukowania i zeskanowania druku, możliwe jest potwierdzenie woli przyjęcia poprzez zawarcie takiej informacji  w mailu przesłanym do placówki z adresu wskazanego przez rodzica we wniosku o przyjęcie jako adres kontaktowy.

 

Treść e-maila:

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

Prosimy o przestrzeganie terminu składania stosownych dokumentów w terminie od  21.04.2020r. do 30.04.2020r. godz. 15.00 (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych