Młodzi Zdolni ze Świdnika

Uczniowie klasy 6a biorą udział w projekcie Młodzi Zdolni ze Świdnika realizowanego przez WSEI.

Celem projektu jest rozwój oferty WSEI w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 360 uczniów (160 dziewcząt/ 200 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

 • zidentyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień uczniów 360 uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VI 9-12 lat oparciu o koncepcję Gardnera,
 • podniesienie kompetencji wspierających rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy u 80% uczniów objętych działaniami projektu do czerwca 2020 roku,
 • podniesienie kompetencji 80% z pośród 100 (80 kobiet/ 20 mężczyzn) rodziców uczniów w zakresie identyfikacji uzdolnień dziecka i wspierania jego rozwoju w oparciu o zasoby i mocne strony. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom do czerwca 2020 roku

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację:

 • Programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień złożonego
  z 4 bloków tematycznych i 1 utrwalającego nabyte kompetencje w blokach 1-4 dla Uczniów w wieku 9-12 lat klas 4-6,
 • Zajęć dydaktycznych dla 100 rodziców Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów
 • Uruchomienie platformy e-learningowej dedykowanej działania skierowanym do uczniów
  i rodziców
 • Współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego Organem prowadzącym Gminą Miejską Świdnik i Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie tj. we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji stanowiących gwarancję trwałości rezultatów
 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych